Algemene leveringsvoorwaarden:

 • Prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 6 % BTW en portokosten.
 • Bij bestellingen binnen Nederland boven € 99,- exclusief BTW worden geen portokosten in rekening gebracht.
 • Een geplaatste bestelling is bindend en onherroepelijk.
 • Een door de afnemer geaccordeerde offerte wordt als bestelling aangemerkt.
 • Bij het niet-accepteren van een op verzoek van opdrachtgever uitgebrachte offerte kunnen kosten voor het opstellen van die offerte in rekening worden gebracht.
 • Bij bestellingen boven € 500,- is een aanbetaling van de helft van het totaalbedrag vereist, voordat tot levering kan worden overgegaan.
 • De Morgenster-zaden behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van toeleveranciers die kunnen voldoen aan de normen zoals die door de Morgenster-zaden aan de leveranties zijn gesteld. Het zaad, geleverd door toeleveranciers, zal derhalve op ecologische/biologische gronden zijn geteeld.
 • Bestellingen zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht worden uitgevoerd; zo mogelijk nog dezelfde of de volgende dag. Er kan echter geen aanspraak worden gemaakt op een minimum- of een maximumleveringstermijn. Eventuele vertragingen van de levering in verband met aanvulling van de voorraad zullen in onderling overleg met de klant worden afgestemd.
 • In geval van overmacht is de Morgenster-zaden niet gehouden de verplichtingen aan de afnemer na te komen, dan wel worden deze opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: calamiteiten als brand, (ernstige) ziekte of overlijden, computer- en energiestoringen, alsmede niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.
 • Beschadiging van verzendingen tijdens transport, alsmede het niet ontvangen hebben van een verzonden bestelling zijn voor risico en rekening van de klant.
 • Afwijkingen van het bestelde met betrekking tot correctheid van de geleverde soorten en/of het geleverde gewicht dienen binnen 8 dagen te worden gereclameerd.
 • Betaling na levering. De factuur is bij de levering ingesloten.
 • Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij betaling na deze datum is er sprake van verzuim en kan een wettelijke boeterente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Deze rente zal worden berekend over de volledige maand(en) vanaf het moment van verzuim tot aan de datum van overschrijving. Tevens zullen administratiekosten in rekening worden gebracht met een minimumbedrag van 20 euro per tot vordering verrichte handeling.
 • Alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard ook, die door de Morgenster-zaden worden gemaakt als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de afnemer, komen ten laste van de afnemer.
 • De Morgenster-zaden behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel tijdelijk op te schorten, indien een afnemer zich een of meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan wanbetaling. Tevens kan de Morgenster-zaden in dergelijke gevallen een vooruitbetaling van een gedeelte, van of van de gehele factuur eisen.
 • De Morgenster-zaden zet zich in voor het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zaden. Vanwege de invloed van natuurlijke factoren op ontkieming bij uitzaaiing kan echter geen garantie worden gegeven op het  opkomstpercentage.
 •  Vergoedingen naar aanleiding van een geschil kunnen onder geen enkele omstandigheid  het maximale leveringsbedrag van de betreffende bestelling overschrijden.
 • Aan onvolkomenheden op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer u een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst danwel om advies vraagt, houdt dit automatisch in dat u akkoord gaat met deze algemene leveringsvoorwaarden.
 • De Morgenster-zaden behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en/of aan te vullen en deze via de website te publiceren.
 • Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Als zodanig opgemaakt op 1 januari 2005, en laatstelijk gewijzigd op 15 oktober 2005.